سوالات امتحانی دبیرستان شهید دکتر رمضانخانی 

۱۴۰۱-۱۴۰۲

املا                   👈🏻 هفتم هشتم نهم

پیام های آسمان 👈🏻 هفتم هشتم نهم

دفاعی              👈🏻 هفتم  |  هشتم  |  نهم

ریاضی             👈🏻 هفتم هشتم نهم

زبان                👈🏻 هفتم هشتم نهم

زیست شناسی   👈🏻 هفتم هشتم نهم

شیمی             👈🏻 هفتم هشتم نهم

عربی۱۱               👈🏻 هفتم هشتم  نهم

فارسی             👈🏻 هفتم هشتم نهم

فیزیک             👈🏻 هفتم هشتم نهم

قرآن                👈🏻 هفتم هشتم  |  نهم

مطالعات           👈🏻 هفتم هشتم نهم

نگارش              👈🏻 هفتم هشتم  نهم

۱۴۰۰-۱۴۰۱

املا                   👈🏻 هفتم هشتم نهم

پیام های آسمان 👈🏻 هفتم هشتم نهم

دفاعی              👈🏻 هفتم  |  هشتم  |  نهم

ریاضی             👈🏻 هفتم هشتم نهم

زبان                👈🏻 هفتم هشتم نهم

زیست شناسی   👈🏻 هفتم هشتم نهم

شیمی             👈🏻 هفتم هشتم نهم

عربی               👈🏻 هفتم هشتم نهم

فارسی             👈🏻 هفتم هشتم نهم

فیزیک             👈🏻 هفتم هشتم نهم

قرآن                👈🏻 هفتم هشتم نهم

مطالعات           👈🏻 هفتم هشتم نهم

نگارش              👈🏻 هفتم هشتم  نهم

۱۴۰۰-۱۴۰۱

املا                   👈🏻 هفتم هشتم نهم

پیام های آسمان 👈🏻 هفتم هشتم نهم

دفاعی              👈🏻 هفتم  |  هشتم  |  نهم

علوم تجربی       👈🏻 هفتم  |  هشتم  |  نهم

ریاضی             👈🏻 هفتم هشتم نهم

زبان                👈🏻 هفتم هشتم  |  نهم

زیست شناسی   👈🏻 هفتم هشتم  |  نهم

شیمی             👈🏻 هفتم هشتم  |  نهم

عربی               👈🏻 هفتم هشتم نهم

فارسی             👈🏻 هفتم هشتم نهم

فیزیک             👈🏻 هفتم هشتم  |  نهم

قرآن                👈🏻 هفتم هشتم نهم

مطالعات           👈🏻 هفتم هشتم نهم

نگارش              👈🏻 هفتم هشتم  نهم

۱۴۰۱-۱۴۰۲

املا                   👈🏻 هفتم هشتم نهم

پیام های آسمان 👈🏻 هفتم هشتم نهم

دفاعی              👈🏻 هفتم  |  هشتم  |  نهم

علوم تجربی       👈🏻 هفتم  |  هشتم  |  نهم

ریاضی             👈🏻 هفتم  |  هشتم  |  نهم

زبان                👈🏻 هفتم هشتم  |  نهم

زیست شناسی   👈🏻 هفتم هشتم  |  نهم

شیمی             👈🏻 هفتم هشتم  |  نهم

عربی               👈🏻 هفتم هشتم نهم

فارسی             👈🏻 هفتم هشتم نهم

فیزیک             👈🏻 هفتم هشتم  |  نهم

قرآن                👈🏻 هفتم هشتم نهم

مطالعات           👈🏻 هفتم هشتم نهم

نگارش              👈🏻 هفتم هشتم  نهم

keyboard_arrow_up