خانه / مدیریت / کادر اداری

کادر اداری

محمدرضا مختاریمدیر
محمدحسن اسماعیلیمعاون آموزشی
مسعود شریفیمعاون پرورشی
ایمان رضاییمعاون فناوری
محمد جواد شاهدیمعاون اجرائی
سید ابوالفضل طباطباییمشاور تحصیلی
سید مهدی موسویمشاور مذهبی
مهدی احمدیمربی پرورشی
محمد فلاحخدمتگزار