پرسشنامه ورزشی

۱ثبت اطلاعات
۲پرسشنامه هوش اخلاقی کارکنان (۴۰ پرسش)
۳پرسشنامه عملکرد شغلی (۱۵ پرسش)
۴پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس(۱۲ پرسش)
...برای ادامه اطلاعات خود را وارد کنید...
وضعیت تأهل(ضروری)

keyboard_arrow_up