مهلت ثبت نام در مسابقه هوش برتر به پایان رسیده است.