دانلود سوالات پایش تیزهوشان 

پایه هفتم بهمن ماه ۱۴۰۱ 👈 دانلود

پایه هشتم بهمن ماه ۱۴۰۱ 👈 دانلود

پایه نهم بهمن ماه ۱۴۰۱ 👈 دانلود

پایه هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲👈 دانلود

پایه هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲👈 دانلود

پایه نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲👈 دانلود

پایه هفتم بهمن ماه ۱۴۰۰ 👈 دانلود

پایه هشتم بهمن ماه ۱۴۰۰ 👈 دانلود

پایه نهم بهمن ماه ۱۴۰۰ 👈 دانلود

 

پایه هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ 👈 دانلود

پایه هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ 👈 دانلود

پایه نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ 👈 دانلود

هفتم از سال ۹۳ الی ۹۹     👈 دانلود

هشتم از سال ۹۳ الی ۹۹    👈 دانلود

نهم از سال ۹۳ الی ۹۹       👈 دانلود

keyboard_arrow_up