سوالات پایش تیزهوشان 

پایه هفتم بهمن ماه ۱۴۰۰ 👈 دانلود

پایه هشتم بهمن ماه ۱۴۰۰ 👈 دانلود

پایه نهم بهمن ماه ۱۴۰۰ 👈 دانلود

هفتم از سال ۹۳ الی ۹۹     👈 دانلود

هشتم از سال ۹۳ الی ۹۹    👈 دانلود

نهم از سال ۹۳ الی ۹۹       👈 دانلود