۱پرسشنامه هوش اخلاقی کارکنان
۲پرسشنامه عملکرد شغلی
۳پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس
۱ . من می توانم اصول ، ارزش ها و باورهایی که موجب هدایت رفتارهایم می شوند به وضوح بیان کنم.
۲ . من حقیقت را میگویم مگر اینکه یک دلیل مهم اخالقی برای عدم بیان آن وجود داشته باشد .
۳ . اگر ببینم دوستانم کار اشتباهی انجام میدهند ، با آنها مقابله میکنم.
۴ . وقتی با مطلبی یا موضوعی موافق باشم ، همیشه به آن اهمیت میدهم.
۵ . اگر تصمیمی بگیرم که معلوم می شود اشتباهبوده است، خطایم را میپذیرم.
۶ . من مسئولیت خطاها و شکست هایم را می پذیرم.
۷ . همکارانم می گویند من کارهایم را برای کمک به آن ها رها می کنم.
۸ . اولین پاسخ من در هنگام ملاقات با افراد جدید ،آن است که خالصانه و صمیمانه با آن ها برخورد کنم.
۹ . من جنبه های مثبت خطاهایم را مورد توجه قرار می دهم و به خوبی می دانم که آن ها پندهای ارزشمندی را در راه کسب موفقیت در زندگی به من نشان خواهند داد.
۱۰ . من می توانم فراموش کنم و گذشت نمایم.« حتی در مواقعی که افراد به انجام خطاهایی بزرک دست می زنند».
۱۱ . هنگام مواجه شدن با تصمیمات مهم ،هوشیارانه ارزیابی می کنم که آیا تصمیمی که تمایل به اخذ آن دارم با عمیق ترین اصول ،ارزش ها و باورهای من همخوانی دارند یا خیر؟
۱۲ . دوستانم می دانند که می توانند روی من حساب کنند چون نسبت به آن ها راستگو هستم.
۱۳ . اگر باور کنم که کارفرمای من کاری انجام می دهد که درست نمی باشد با او مخالفت خواهم کرد.
۱۴ . دوستان و همکارانم می دانند که می توانند روی من به عنوان یک فرد رازدار حساب کنند.
۱۵ . وقتی مرتکب خطا می شوم مسئولیت درست کردن اوضاع را می پذیرم.
۱۶ . من تمایل دارم پیامد اشتباهاتم را بپذیرم.
۱۷ . رویکرد من در برقراری روابط ،بر اساس خدمت رسانیدن به دیگران است.
۱۸ . واقعاً مراقب افرادی هستم که با آنان به کار مشغول می باشم،نه آن که آنها را صرفاً «سرمایه های انسانی» بدانم که باعث تولید نتایج کار می شوند.
۱۹ . در برابر اصرار به تداوم خطاهای خود مقاومت می کنم.
۲۰ . وقتی افراد را می بخشم ،احساس می کنم به اندازه آن ها سود برده ام.
۲۱ . دوستانم اظهار می دارند که رفتار های من کاملاً همگام با باور ها و ارزش هایم می باشد.
۲۲ . همکارانم مرا فردی صادق می دانند.
۲۳ . اگر بدانم سازمان من درگیر با رفتارهایی غیرقانونی یا غیراخلاقی می باشد آن را گزارش می کنم حتی اگر تأثیر نامطلوبی روی شغل من داشته باشد.
۲۴ . وقتی ممکن است موقعیتی پیش آید که باعث شود نتوانم به عهد خود وفا کنم با افراد آگاه در این امر مشورت می کنم تا بتوانم به قول خود عمل کنم.
۲۵ . همکارانم اظهار می نمایند که من مسئولیت تصمیمات خود را بر عهده می گیرم.
۲۶ . من از خطاهایم به عنوان فرصتی برای بهبود عملکردهایم استفاده می کنم.
۲۷ . به نیازهای مربوط به رشد همکارانم توجه می نمایم.
۲۸ . همکارانم اظهار می دارند که من فردی دلسوز هستم.
۲۹ . همکارانم اظهار می دارند که من نسبت به خطاها و شکست هایم ،از نگرشی واقع گرایانه برخوردار هستم.
۳۰ . من می پذیرم که سایر افراد نیز مرتکب خطا می شوند.
۳۱ . همکارانم اظهار می دارند که رفتارهای من با باورها و ارزش هایم ،بسیار انطباق دارد.
۳۲ . من به شیوه ای محترمانه و با رعایت ادب ،به افراد بازخورد منفی می دهم.
۳۳ . همکارانم اظهار می دارند که من از آن دسته افرادی هستم که از ارزش ها و اعتقادات خودم عقب نشینی نمی کنم.
۳۴ . وقتی فردی از من می خواهد که رازدار او باشم ،من هم همین کار را می کنم.
۳۵ . وقتی بعضی از امور به مانع برخورد می کنند ،من سایر افراد را مورد سرزنش قرار نمی دهم.
۳۶ . با همکارانم در مورد خطاهای خودم به گفتگو می پردازم تا تحمل خطرپذیری ام را بالا ببرم.
۳۷ . وقت زیاد و قابل توجهی را صرف فراهم ساختن منابع و از میان برداشتن موانع موجود در مسیر همکارانم می نمایم.
۳۸ . به دلیل این که مرقب همکارانم هستم تلاش های آن ها را برای نیل به اهداف مهم شان ،همواره و فعالانه مورد حمایت قرار می دهم.
۳۹ . زمانی که با خطایی جدی در زندگی مواجه می شوم ،می توانم خودم را ببخشم و به زندگی ادامه دهم.
۴۰ . حتی در مواقعی که افراد خطا می کنند باز هم به آن ها اعتماد می کنم