📍 : یزد، بلوار ۱۷ شهریور،ابتدای کوچه ژاندارمری

برگزاری جلسات تحلیل آزمون سلامت روان

جهت آشنایی خانواده ها با آزمون سلامت روان و تحلیل نتایج این آزمون ادامه مطلب

برگزاری آزمون تورنی تیم ریاضی

همزمان با سایر مدارس آزمون تورنی تیم ریاضی در تاریخ  ادامه مطلب